Politika kvality


Vedení společnosti vyhlašuje následující Politiku kvality:

 

Stabilita procesů

 • Stabilitu úrovně našich poskytovaných služeb zabezpečíme důsledným respektováním platných metodických postupů a jejich průběžným zkvalitňováním tak, aby byl minimalizován vznik neshodných procesů.

 

Spokojenost zákazníků

 • Zabezpečíme stoupající úroveň poskytovaných služeb pro zákazníka, rozšíření nabízených služeb v oblasti REHABILITACE a REGENERACE.
 • Pro každého pacienta vytváříme individuální program, který má vést k postupnému zlepšení jeho celkového stavu, výkonnosti a zlepšení kvality života.
 • Důležitou součástí rehabilitační péče je prevence, která vede k udržování výkonnosti a zlepšování kvality života.
 • Využívat techniky a opatření, jejichž cílem je co nejrychlejší a nejšetrnější obnova fyziologických funkcí a vytvoření nejvýhodnějších podmínek pro návrat do původního stavu fyzické a psychické výkonnosti.
 • Centrum léčebné rehabilitace je největším poskytovatelem ambulantní rehabilitační péče na území města Brna a okolí.

 

Rozvoj vlastních pracovníků

 • Plánovitě zajišťujeme a podporujeme vzdělávání všech svých zaměstnanců - ať již formou seminářů a kurzů zabezpečovaných odbornými společnostmi či interní vzdělávaní.
 • Rozvoj podpory jazykového vzdělávání.
 • Od pracovníků očekáváme nejen maximální respektování zavedení metodiky práce, ale i zapojení do neustálého zlepšování kvality činnosti společnosti.

 

Zlepšování systému managementu kvality

 • Norma ČSN EN ISO 9001:2009 je pro nás základem systémové práce a její naplnění pro nás představuje standardní úroveň.
 • Postupně si vytvoříme metodiku týmové práce, jejímž cílem je překračování požadavků zavedené normy ČSN EN ISO 9001:2009.

 

Spolupráce s dodavateli

 • Společnost musí minimalizovat riziko závislosti na dodavatelích navazováním obchodních vztahů s alternativními dodavateli tak, aby případný výpadek kteréhokoli dodavatele neovlivnil a nepoškodil poskytování našich služeb.

 

Závazek vedení

 • Vedení společnosti se zavazuje k efektivnímu systému řízení jakosti, k zajišťování přiměřených zdrojů a zabezpečení trvalého zlepšování.
 • Vedení společnosti vytvoří podmínky pro průběžné sledování a vyhodnocování v poskytování služeb v oblasti REHABILITACE A REGENERACE dle jednotlivých provozů a poboček. Nedílnou součástí vyhodnocování budou náklady na odstranění neshodných procesů.

 

Ing. Petr Toufar
jednatel společnosti